buy medication online
 
Kolejny etap realizacji gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy Drukuj
03.12.2019.
 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął kolejny etap realizacji inwestycji "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)”.
 
W związku z powyższym informujemy, że projekt uzyskał już wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne, w tym:
a. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - 06.12.2018 r.
b. komplet (5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - w okresie 14.02. - 17.04. 2019 r.
c. komplet (7) decyzji o pozwoleniu na budowę - w okresie 05.09 - 06.11.2019 r.
co dla przedmiotowej inwestycji pozwoliło zakończyć ważny etap projektowania.

Obecnie przechodzimy do kolejnego etapu realizacji gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy, zmierzającego do uruchomienia procesu prac budowlanych. W związku z powyższym, pragniemy Państwu przekazać najistotniejsze n/w informacje w tym zakresie:

I. Wpisy do ksiąg wieczystych
Z uwagi na fakt, iż wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji stały się ostateczne, jest to podstawa do dokonania wpisu w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości. Wpisy dokonywane są na wniosek złożony przez właściwego terenowo Wojewodę. Właściciele nieruchomości (posiadających KW) będą o tym poinformowani przez Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego terenowo Sądu Rejonowego, który wysyła w tej sprawie Zawiadomienie o wpisie w dziale III księgi wieczystej.

II. Wycinka drzew
W dniu 19.11 2019r. z firmą DRWALEX Wiesław Grzyb, adres: BiałobieL ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis. zawarta została umowa, która obejmuje m.in. wycinkę drzew i krzewów (poza terenami należącymi do PGL Lasy Państwowe), zrywkę drewna oraz przekazanie pozyskanego drewna. Właścicielowi/zarządcy /użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona jest wycinka w ramach przedmiotowej inwestycji. Na przełomie roku 2019/2020 nastąpi m.in. geodezyjne wytyczenie pasa wycinki w obszarze pasa montażowego inwestycji oraz wycinka drzew i krzewów. Czynności te zostaną poprzedzone stosownym zawiadomieniem - grudzień 2019 r. Wykonawca wycinki będzie przekazywał pisemne zawiadomienia o terminie prac do Właścicieli działek na których planowana jest wycinka. Zawiadomienia będą wysyłane na dane adresowe wskazane w Ewidencji Gruntów i Budynków, w związku z tym prosimy aby Właściciele zadbali o aktualność tych danych. W następnym etapie przed przystąpieniem do wycinki, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu opisu stanu działki, co następnie posłuży wyłonionemu przez właściwego Wojewodę biegłemu rzeczoznawcy na późniejszych etapach określania wysokości odszkodowania, dlatego celem uniknięcia rozbieżności w tym zakresie prosimy, aby Właściciele byli obecni w trakcie sporządzania protokołu. W tym celu podajemy dane kontaktowe do Wykonawcy wycinki:
DRWALEX Wiesław Grzyb
BiałobieL ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis
tel./fax. (29) 768 18 72
kom. 662 550 387
e-mail: drwalex.grzyb@wp.pl
www.drwalexgrzyb.pl

III. RODO
W związku z realizacją obowiązku informacyjnego w zakresie RODO, w listopadzie br. do Właścicieli nieruchomości położonych na trasie inwestycji, na dane adresowe wskazane w Ewidencji Gruntów i Budynków zostały wysyłane pisma oraz klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nadmieniamy, iż realizacja obowiązku informacyjnego nie będzie wymagana, gdy administrator danych nie posiada danych teleadresowych (np. numer telefonu, adres e-mailowy, adres miejsca zamieszkania/korespondencyjny) osób których dane przetwarza.

IV. Prace budowlane
W grudniu br. planujemy uruchomić postępowanie przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych południowego odcinka gazociągu Polska-Litwa. O dalszych postępach prac będziemy Państwa na bieżąco informować. GAZ-SYSTEM S.A., po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych - przełom II/III kwartału 2020 roku, planuje przeprowadzenie w gminach spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości, na których realizowana będzie
budowa gazociągu. O fakcie tym będziemy informować społeczności lokalne i Włodarzy Gmin dedykowanymi pismami.

V. Aktualizacja danych w EGIB

Z uwagi na fakt, iż zawiadomienia o których mowa w pkt II, jak również zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, Wykonawcy prac będą wysyłali na dane adresowe wskazane w Wydziale Ewidencii Gruntów i Budynków właściwego Starostwa Powiatowego, prosimy aby Właściciele działek zadbali o aktualność tych danym. Przyczyni się to m.in. do efektywnego powiadomienia Właścicieli, aby mogli oni być obecni w trakcie sporządzania protokołu opisu stanu nieruchomości, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozbieżności, a następnie posłuży biegłemu rzeczoznawcy wyłonionemu przez właściwego Wojewodę na późniejszych etapach określania wysokości odszkodowania.

Z uwagi na strategiczne znaczenie przedsięwzięcia, będziemy wdzięczni za efektywną współpracę podczas jego realizacji. Jeśli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji na temat inwestycji, prosimy o kontakt z Oddziałem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie lub bezpośrednio z pracownikiem Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji Martą Marcinow tel. (22) 220 11 37.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bieżącego stanu realizacji w/w inwestycji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gazociagpolskalitwa.pl lub kontakt z infolinią tel. 691 706 706


Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie


 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl